คุณลักษณะตามวัย, ขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3

คุณลักษณะตามวัย อายุ 5 ปี

1.ด้านร่างกาย

1.1 กล้ามเนื้อมัดใหญ่
-รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง
-เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว
-กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
-วิ่งได้รวดเร็วและหยุดได้ทันที

1.2 กล้ามเนื้อมัดเล็ก
-ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้อยู่ในแนวเส้นโค้งตามที่กำหนดได้
-เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
-ใช้เชือกร้อยวัสดุตามแบบได้
– ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุมเสื้อ ผูกเชือกรองเท้า

1.3 สุขภาพอนามัย
-มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์

2.ด้านอารมณ์และจิตใจ

2.1 การแสดงออกทางด้านอารมณ์
– รักครู / ผู้สอน
– ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีเหตุผล

2.2 ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
– รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
– รู้จักเลือกเล่น ทำงานตามที่ตนเองชอบ สนใจ และทำได้
– เริ่มรู้จักชื่นชมในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

2.3 คุณธรรมและจริยธรรม
– แสดงความรักเด็กที่เล็กกว่าและสัตว์ต่าง ๆ
– ไม่ทำร้ายผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเสียใจ
– ไม่หยิบของของผู้อื่นมาเป็นของตน
– รู้จักเก็บของเล่นเข้าที่
– รู้จักการรอคอยและเข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง
– รู้จักการตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และรับผลที่เกิดขึ้น

five01

3.ด้านสังคม

3.1 การช่วยเหลือตนเอง
– เลือกเครื่องแต่งกายของตนเองได้และแต่งตัวได้
– ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารได้
– ทำความสะอาดร่างกายได้

3.2 การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการมีคุณธรรมจริยธรรม
– เล่นหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– รู้จักการให้และการรับ
– ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
– ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

3.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
– แสดงความเคารพได้เหมาะสมกับโอกาส
– ทิ้งขยะได้ถูกที่
– ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว

4. ด้านสติปัญญา
– ฟังแล้วนำมาถ่ายทอดได้
– บอกชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ของตนเองได้
– รู้จักใช้คำถามว่า “ทำไม” “อย่างไร” “ที่ไหน”
– เขียนชื่อ นามสกุลของตนเองตามแบบได้
– บอกและจำแนกสีต่าง ๆ ได้
– บอกเวลา เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้
– จำแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
– ใช้สิ่งของรอบ ๆ ตัว เป็นสิ่งสมมติในการเล่น/ เล่นบทบาทสมมติตามจินตนาการ
– วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้
– สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่
– เล่านิทาน เล่าสิ่งที่ตนคิดหรือเรื่องราวตามจินตนาการได้
– เคลื่อนไหวท่าทางตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
– บอกความแตกต่างของ กลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนก และจัดหมวดหมู่ของได้
– พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
– สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้
– เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม

five02

ขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3
1.วิชาภาษาไทย
1.1 การอ่าน
– อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้น ๆ
– บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
– ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
– เล่าเรื่องราวย่อ ๆ จากเรื่องที่อ่าน
– คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
– อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
– มีมารยาทในการอ่าน

1.2 การเขียน
– เขียนคำที่ประสมสระง่าย ๆ
– เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ เช่น คำพื้นฐานในบทเรียน, ประโยคง่าย ๆ จากภาพและคำที่กำหนดให้
– มีมารยาทในการเขียน

1.3 การฟัง การพูด
– ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 3-4 คำสั่งได้
– พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น แนะนำตนเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ/ขอโทษ
– ตอบคำถามและเล่าเรื่องราวที่ฟังได้ เช่น นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน

1.4 หลักภาษาไทย
– บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
– เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เช่น การสะกดคำ, การแจกลูกคำ, การอ่านประโยค
– เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ เช่น การแต่งประโยค
– บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน (นิทาน เรื่องสั้น)

five03

2. วิชาคณิตศาสตร์
– อ่านตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย 1-50
– เขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยเพื่อแสดงจำนวน 1-50
– เขียนค่าตัวเลขเป็นตัวหนังสือ 1-50
– นับจำนวน 1-100
– รู้ค่าจำนวน 1-50
– เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 50
– เปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย เท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า
– การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 5 จำนวน
– บวกลบ เลขสองหลัก ไม่เกิน 100 และไม่มีการทด
– เปรียบเทียบความยาว สูงกว่า เตี้ยกว่า
– เปรียบเทียบปริมาตรความจุ มากกว่า น้อยกว่า
– จำแนกรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี
– บอกรูปและความสัมพันธ์ในรูปแบบของรูปร่างที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น การเรียบแบบอนุกรม
– รู้ค่าเงิน 1 5 10 บาท

five04

3. วิชาภาษาอังกฤษ
– ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง
– ระบุตัวอักษร สระ อ่านออกเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
– เลือกภาพตรงตามความหายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง เช่น เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน(ภายในวงคำศัพท์ 100-150 คำ)
– ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว เช่น yes/no
– พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามที่ฟัง เช่น hi hello good morning good bye thank you I am
– ใช้คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง
– พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟังเช่น what your name, My name is .. , I am, How are you, I am fine
– พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวเช่น บอกชื่อ อายุ สิ่งต่าง ๆ จำนวน 1-20 สี ตำแหน่งสิ่งของ
– บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ ในบทเรียน

five05

4. วิชาสังคมศึกษา
– บอกประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน เคารพเชื่อฟังพ่อแม่และครู รู้จักกล่าวคำ ขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ มีระเบียบวินัย
– ยกตัวอย่าง ความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่น และบอกผลจากการกระทำนั้น ๆ
– บอกวัน เดือน ปีนักษัตร และนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
– เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นเช่น ตื่นนอน เข้านอน
– บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้
– อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย
– บอกสถานที่สำคัญในชุมชนได้
– แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
– ระบุตำแหน่งของระยะ ทิศทางของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย ต้นไม้ ถนน
– สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ร้อน เมฆ ฝน

five06

5. วิชาวิทยาศาสตร์
– เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
– สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของ พืช และสัตว์
– สังเกตและอธิบายลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
– สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฎหรือสมบัติของวัตถุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รูปร่าง สี ขนาด พื้นผิว ความแข็ง
– ทดลองและอธิบายผลการทดลองได้
– ระบุว่าท้องฟ้า มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
– ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุได้
– รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ที่มา : เอกสารการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์